PEMBELAJARAN STEM

Pembudayaan STEM Yang Dikendalikan oleh Pusat Sains & Kreativiti Terengganu (PSKT) Dijana Oleh Kementerian Sains Teknologi Dan Inovasi (MOSTI)

Pendaftaran

STEM JUNIOR RESEARCHER

MATLAMAT

Menyediakan program kepada murid sekolah menengah rendah yang bersifat holistik dalam bidang penyelidikan dan pengumpulan data serta mengasah bakat soft skills.

OBJEKTIF

 • Menjadikan murid lebih dinamik dalam kemahiran membuat penyelidikan secara umum.

 • Menarik minat para peserta dalam menghayati pembelajaran STEM.

 • Mengukuhkan bidang STI melalui pembudayaan norma baharu.

JUSTIFIKASI

 • Kepentingan pembelajaran STEM dalam sektor sekolah (murid) dan universiti (pensyarah).

 • Pemangkin dalam membudayakan murid untuk menjalankan penyelidikan secara ilmiah dan inovatif.

 • Merakyatkan Dasar STI Negara menerusi elemen Bakat STI secara kolektif.

 • Meneroka bidang ilmu yang membawa kepada pengalaman yang komprehensif.

 • Rangkaian kerjasama dengan pelbagai institusi pendidikan negara.

Hasil Pembelajaran

 • Pengisian yang lebih interaktif.

 • Keperluan P&P sekolah.

 • Meningkatkan minat STEM.

 • Proses pembelajaran sepanjang hayat.

SENARAI MODUL ASAS PEMBELAJARAN

PROPOSAL PENYELIDIKAN

 • Menjalankan penyiasatan awal dengan tajuk yang diberikan.

 • Melatih pelajar menggunakan sumber yang sedia dan melihat perubahan sekeliling.

 • Membina keyakinan pelajar untuk menulis jurnal yang berbentuk ilmiah dalam skala penyelidikan.

HACKATHON INFOGRAFIK

 • Mereka bentuk poster secara ilmiah yang menerangkan pelbagai input dan gambar rajah.

 • Menukarkan data secara praktikal yang sarat dengan perkataan.

HACKATHON SLIDE PRESENTATION

 • Membudayakan corak pembelajaran digital.

 • Mempelajari menghasilkan laporan ringkas.

 • Memaksimumkan sumber pembelajaran interaktif.

PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN

 • Menguji tahap pengetahuan dan kemahiran interpersonal dan soft skill.

 • Melatih pelajar untuk bersedia dengan soal jawab secara ilmiah.

Maklumat Program

HAL PERKARA
Anjuran Pusat Sains & Kreativiti Terengganu
Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi
Penglibatan Sekolah Seluruh Malaysia
Pasukan 1 Kumpulan 3 Orang Murid ( Sekolah Menengah : Tingkatan 1 – 3 )
Mentor 1 Guru Pembimbing ( Guru – Guru STEM )
Tugasan dan Format Program (Secara Atas Talian) 1.  Pendaftaran
2.  Pembentangan Taklimat Program
3.  Pemilihan Proposal Penyelidikan
4.  Hackathon Poster Infografik
5.  Hackathon Persembahan Slide Pembentangan
6.  Pembentangan Penyelidikan Peserta (Video)
Program 1.  Penilaian Awal – Penghantaran Proposal Penyelidikan
2.  Siri Hackathon – Penghasilan Infografik
3.  Siri Hackathon – Penghasilan Slide Pembentangan
4.  Penilaian Akhir – Pembentangan Hasil Penyelidikan (Video)
5.  Majlis Penutup Secara Atas Talian
Penyelidikan Berasaskan Pembelajaran STEM Membuat penyelidikan yang merangkumi penemuan input kreativiti dan inovasi dalam bidang STEM.
Peserta digalakkan untuk menggabungkan dan menambah dengan pelbagai bahan-bahan yang lain agar dapat menghasilkan projek yang lebih baik dan berkualiti sesuai dengan PAK21 dan IBSE.
Konsep dan Pengisian Program 1.  Penyediaan Proposal Penyelidikan (Saringan Awal)
2.  Penghasilan Infografik (Pengumpulan Data dan Maklumat)
3.  Penyediaan Slide Perbentangan
4.  Pembentangan Penyelidikan Bersama Panel Juri
Tema Penyelidikan Berasaskan Pelan Strategik MOSTI (2021-2025) 1.  Pengurusan Pandemik Covid-19 Dalam Sektor Pendidikan
2.  Pembangunan Sains Alam Sekitar
3.  Penerokaan Aeroangkasa dan Astronomi
4.  Pembudayaan Digitalisasi dan Rangkaian Jalur Lebar
5.  Peneraju STIE Dikalangan Negara Asean

Format Proposal Penyelidikan

HAL PERKARA
Format Dokumen PDF
Muka Hadapan Theme Font: Arial, 20, Bold, Center
1.  Tajuk Penyelidikan
2.  Nama Murid Berserta No. Kad Pengenalan
3.  Nama Sekolah
4.  Negeri
5.  Nombor Kod Pendaftaran Penyertaan
Abstrak Penulisan abstrak adalah merupakan sinopsis manuskrip yang padat, ringkas dan merangkumi aspek-aspek
permasalahan, objektif, kaedah dan dapatan serta kesimpulan.
Berikut adalah maklumat penting untuk abstrak:
  a.  Tidak melebihi 200 patah perkataan dalam Bahasa Melayu.
  b.  Format Italic.
  c.  Format Tulisan Arial, Bersaiz 12.
  d.  Justify, Line Spacing 1.5.
  e.  Disertakan 3 hingga 5 Kata Kunci dibawah penulisan abstrak.
Isi Kandungan Proposal Penyelidikan a.  Pengenalan.
b.  Pernyataan Masalah.
c.  Objektif Kajian.
d.  Persoalan Kajian.
e.  Tinjauan Literatur.
f.  Metodologi.
g.  Dapatan Kajian.
h.  Perbincangan.
i.  Rumusan.
j.  Rujukan.
Penyerahan dan Penghantaran Perlu dimuatnaik dalam Format PDF melalui profile portal masing-masing dengan Tajuk/Perkara:
Proposal Penyelidikan STEM JUNIOR RESEARCHER
Format Penulisan Tajuk perlu ditulis menggunakan tulisan Arial, bersaiz 12, bold dan dinomborkan dengan nombor utama.

Manakala teks pula ditulis bersaiz 12 dan justified, line spacing 1.5.

Setiap jadual dan gambar rajah perlu disertakan kenyataan kecil dibawah yang bersaiz 11, italic, center.

Proposal tidak melebihi 14 muka surat termasuk muka hadapan dan abstrak.

Proposal perlu dimuatnaik dalam Format PDF melalui profile portal masing-masing.

SIRI HACKATHON (VIRTUAL)

HAL PERKARA YANG PERLU ADA DALAM POSTER INFOGRAFIK PENGISIAN HACKATHON
Penghasilan Infografik 1.  Tajuk
2.  Abstrak
3.  Objektif
4.  Metodologi
5.  Perbincangan
6.  Solusi (Penyelesaian)
7.  Impak Projek & Inspirasi
8.  Rumusan
1.  Format Infografik
2.  Pemilihan Software
3.  Penggunaan Aplikasi
4.  Latihan Penyediaan
5.  Perbincangan

Diajar oleh mentor yang professional dalam bidang pengkhususan
Slide Pembentangan 1.  Tajuk
2.  Pengenalan
3.  Penyataan Masalah
4.  Isu Semasa (Kaitan dengan Projek)
5.  Perbincangan
6.  Solusi (Penyelesaian)
7.  Impak Projek & Inspirasi
8.  Rumusan
1.  Format Powerpoint
2.  Gaya Persembahan
3.  Latihan Persembahan
4.  Nilai Tambah
5.  Perbincangan

Diajar oleh mentor yang professional dalam bidang pengkhususan

Agenda

Hasil Pembelajaran

Hadiah Berserta Sijil Penyertaan

Juara RM900
Kumpulan Terbaik RM400
Proposal Penyelidikan Terbaik RM400
Infografik Terbaik RM400
Pembentangan Terbaik RM400
Pembentang Terbaik RM400

Video Taklimat Pertandingan

Video HACKATHON PENYEDIAAN POSTER INFOGRAFIK

Video HACKATHON PENYEDIAAN SLIDE PEMBENTANGAN

Hubungi Kami

Sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi kami melalui:

 • Talian : 09-6174004
 • Email : eduscience.pskt@gmail.com

Penutup

Program seperti ini adalah wajar dilaksanakan kerana terdapat pelbagai manfaat yang sangat berguna kepada para pelajar dan guru-guru STEM. Mereka akan lebih kreatif dan inovatif dalam memanipulasi bidang ilmu sains dan teknologi. Program ini merupakan salah satu alternatif yang mampu merangsang minda pelajar serta masyarakat dalam membentuk sebuah komuniti yang dinamik yang berteraskan sains, teknologi dan inovasi. Harapan pihak PSKT adalah untuk merealisasikan penghayatan pembelajaran sepanjang hayat walaupun dalam krisis pandemik Covid-19.